شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه " مجله ایرانی آموزش و یادگیری ترکیبی" با هدف ارائه روش­های نوین یادگیری برگرفته از نتایج آخرین پژوهش های علمی محققان و صاحب نظران حوزه آموزش باز و از راه دور توسط  پژوهشکده آموزش باز و از راه دور دانشگاه پیام نور زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه منتشر خواهد شد.

با توجه به ماموریت پژوهشکده، گروه های پژوهشی و نقش دانشگاه پیام نور در فرآیند رشد آموزش عالی کشور خط مشی های این فصلنامه عبارت است از :

 1-  انتشار مقالات علمی حاصل از پژوهش های محققان در حوزه مطالعات یادگیری و آموزش الکترونیکی

2-  ایجاد زمینه لازم برای انتشار یافته­های پژوهشی منتج از پایان نامه­ها و رساله های تحصیلات تکمیلی در حوزه مطالعات یادگیری و آموزش الکترونیکی

3-  نظام بخشی و ترویج تولیدات علمی در حوزه مطالعات یادگیری و آموزش الکترونیکی

 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه پیام نور

دوره انتشار
فصلنامه